ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564

กระผมนายวริทธิ์ธร  จินดาศรี  ประเภทนักศึกษา ผู้รับจ้างงานที่ปฏิบัติงานในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

   

ในเดือนธันวาคมทางคณะทำงานได้ลงพื้นที่ขุดหลุมเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านสำราญโกนหมู่ที่ 17 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ในการขุดหลุมตลอดจนขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทางทีมงานได้บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์วิธีการทำและลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านได้รู้จักและจดจำวิธีการทำ  และจะนำไปสานต่อเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคต่อไป

   

ทั้งนี้คณะทำงานได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 หลุมซึ่งครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรการสร้างธนคารน้ำใต้ดิน  ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ขณะที่ลงพื้นที่ทีมงานได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและคำสั่งจากสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 และทางชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับทางเราเป็นอย่างดี จึงสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

อื่นๆ

เมนู