กระผมนายวริทธิ์ธร  จินดาศรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้จ้างงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ตามหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำ ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะในการทำงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ลงพื้นที่  ซึ่งในเดือนนี้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัรมย์

จากการประชุมออนไลน์ทาง google meet ได้พูดคุยถึงความคืบหน้าของการปฏิบัติงานและทราบถึงปัญหาของการทำงาน ทุกคนจึงพยายามช่วยกันหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการลงพื้นที่ในทุก ๆ เดือน และช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

และในเดือนนี้มีวัตุประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบทั้งหมด 10 หลุม ก็สามารถทำได้ครบตามกำหนดเพราะความร่วมมือร่วมใจกันทีมงานและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาจึงทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู