กระผมนายวริทธิ์ธร  จินดาศรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้จ้างงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ตามหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

            

ในเดือนนี้ได้มีการกำหนดการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบจำนวน  10  หลุม ในหมู่บ้านหนองม่วง  ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทีมงานของเราก็สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนทั้ง 10 หลุม ถือว่าการทำงานสำเร็จลุล่วง

   

ด้านทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการทำงานของทีมงานเป็นอย่างดี และยังให้การต้อนรับและสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณในการทำงาน ตลอดจนการทำงานในครั้งนี้ทางทีมงานก็จะเป็นบุคคลในพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นต้องเป็นไปตามนโยบายและกฎของกระทรวงสาธารณะสุข จึงทำให้การดำเนินการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะจำนวนคนอาจไม่เพียงพอ

 

และหวังว่าในเดือนต่อ ๆ ไป สถานการณ์ดีขึ้น  ทางทีมงานของเราจะปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถที่จะทำให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ทุกครัวเรือน

 

 

อื่นๆ

เมนู