กระผม นายวริทธิ์ธร  จินดาศรี ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ บันทึกนี้เป็นการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เดือนช่วงต้นเดือน กรกฎาคม กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อทำการลงตรวจสอบจำนวนหลุม ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ว่าได้ทำการขุดหลุมครบตามกำหนดหรือยัง และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ว่าเพียงพอ พร้อมที่จะทำให้สำเร็จหรือยัง

จากนั้นเมื่อทราบว่าบางหลุมยังไม่ขุดก็ได้ทำการช่วยกันขุดให้เสร็จเพื่อพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และเพื่อทราบปัญหาของการทำ ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง เพราะจะได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินการในหมู่บ้านถัดไป ทั้งนี้การลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดีและยังมีอาจารย์ประจำตำบลที่คอยให้คปรึกษาและความช่วยเหลือในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

   

 

อื่นๆ

เมนู