บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า นางสาวฑิตยา ศัตรูพินาศ เป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์

วันที่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยทำการนัดผู้นำชุมชนของตำบลกระสังทุกหมู่บ้านมาประชุม ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านระโยง หมู่ที่ 18 เพื่อชี้แจงรายละเอียดรูปแบบปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ให้ได้รับทราบและเพื่อที่ให้ผู้ดำเนินงานสามารถลงพื้นที่ชุมชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ได้เริ่มการดำเนินการสำรวจศักยภาพของตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล กับผู้นำชุมชนและประชาชนของตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน


วันที่ 14-15กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสังทั้งหมด 21 หมู่บ้าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลและจับพิกัด GPS ตามสถานที่ต่างๆของชุมชน และทำการเก็บสำรวจข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน และ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด 19 ของบ้านตะเคียน หมู่ที่ 8 และ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

                                

วันที่16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมเอกสารแบบสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชนทั้งหมด และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์       

อื่นๆ

เมนู