1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01 เเบบฟอร์ม 02 และการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01 เเบบฟอร์ม 02 และการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์  พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

การปฏิบัติงาน 

ในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้ามิได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชน แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 แต่ข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลด้านการสำรวจบริบทชุมชน แบบฟอร์ม 01 จำนวน 535 ชุด และ แบบฟอร์ม 02 จำนวน 290 ชุด
และในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ได้นัดหมายทีมปฏิบัติงานมาที่ ห้อง 240507 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ หมู่ 3 บ้านหนองพลวง

ผลการสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพของแต่หมู่ 3 บ้านหนองพลวง เป็นดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1. ด้านวัฒนธรรมด้านความเชื่อ คือ ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีรำตรด ประเพณีทำบุญข้าวเปลือก ประเพณีแห่ตายายประจำปี โดยผู้มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
2. ในหมู่บ้านนั้นมีกองทุนหมู่บ้าน ชื่อว่า กองทุนเงินล้านบ้านหนองพลวง มีจำนวนเงิน3,000,000 บาท มีวิธีการในการบริหารจัดการเงิน ดังนี้ ปล่อยให้สมาชิกกู้เพื่อประกอบอาชีพ โดยเก็บอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ5 บาท/ปี
3. ครัวเรือนที่ทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตเพื่อบริโภคเหลือจึงจำหน่าย คือครอบครัวของคุณชูใจ เจริญสุข
4. ด้านแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มาจาก หนองแสง และหนองแม่หม้าย แหล่งน้ำบริโภค มาจาก รถจำหน่ายน้ำดื่ม
5. ด้านการฝึกทักษะอาชีพ
หมู่บ้านนี้มีการฝึกทักษะอาชีพจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมคือ ทำพริกแกง
กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมคือ ทำไข่เค็ม
อาชีพที่สำคัญของตำบล คืออาชีพ เกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำมันสำปะหลัง อ้อย
6. ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
หมู่บ้านนี้มีถนน 1 สาย เป็นถนน ลาดยาง ยางมะตอย
มีประปา สภาพประปาที่ใช้ สภาพการใช้งานดี แต่น้ำไม่เพียงพอต่อการกระจายน้ำไปยังครัวเรือนต่างๆ
7. ด้านการทำดีของตำบล
มีวัดหรือศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง ชื่อวัด วัดบ้านหนองพลวง มีชาวบ้านเข้าวัดฟังธรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชาวบ้านมีการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมี การพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆ

ผลการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1. จุดเด่น
– เลี้ยงวัว ควาย หมู
– เลี้ยงจิ้งหรีด
– ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า
2. จุดด้อย
– ไม่มีอาชีพเสริม
– ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ
3. ปัญหา/อุปสรรค
– ขาดทักษะ ในการนำจุดเด่นของชุมชน มาช้ในการพัฒนาเพื่อนำมาเป็นอาชีพเสริม
– ทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่าง ๆ ยังไม่เชี่ยวชาญ
– ขาดเเคลนงบประมาณในการลงทุนเพื่อต่อยอด

และค้นพบเพิ่มเติมว่า จุดเด่น ของหมู่ 3 บ้านหนองพลวงนั้นจะมีจุดเด่นดังนี้
1. ด้านวัฒนธรรมด้านความเชื่อ คือ ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีรำตรด ประเพณีทำบุญข้าวเปลือก ประเพณีแห่ตายายประจำปี โดยผู้มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน
2. ด้านการฝึกอาชีพ
หมู่บ้านนี้มีการฝึกทักษะอาชีพจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ชื่อกิจกรรมคือ ทำพริกแกง
กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรมคือ ทำไข่เค็ม
อาชีพที่สำคัญของตำบล คืออาชีพ เกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำมันสำปะหลัง อ้อย
3. ด้านการทำดีของหมู่บ้าน
มีวัดหรือศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง ชื่อวัด วัดบ้านหนองพลวง มีชาวบ้านเข้าวัดฟังธรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชาวบ้านมีการเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมี การพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆ

การวางแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

ลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาแต่ละหมู่บ้าน โดยพัฒนาตามจุดเด่นที่ได้ทำการวิเคราะห์ในแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่ง ในวันที่ 29 มีนาคมนี้ จะลงไปในหมู่บ้านเพื่ออบรมเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน
โดยมี นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว เป็นวิทยากรหลักครั้งนี้

 

 

ภาพการกรอกข้อมูล แบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02

 

ภาพการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล SWOT ของ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

   

 

อื่นๆ

เมนู