1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เกี่ยวกับผ้าทอ) ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย และการออกแบบลวดลาย นำผ้าไหม/ผ้าฝ้าย มาแปรรูป เพื่อยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เกี่ยวกับผ้าทอ) ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย และการออกแบบลวดลาย นำผ้าไหม/ผ้าฝ้าย มาแปรรูป เพื่อยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน  นางสาวปานตะวัน  พ่อค้า  (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์    การปฏิบัติงานลงพื้นที่  ประจำเดือน พฤษภาคม

 

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบให้เก็บข้อมูลผ้าทอของ  หมู่ที่ 17 บ้านไทรทอง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์   พบว่ามี  จำนวน 2 กลุ่ม  รายครัวเรือน จำนวน 20 หลังคาเรือน

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 17 มีจำนวน 2 กลุ่ม

1) กลุ่ม ทอผ้าไหมหมู่ที่ 17
หมู่ที่ 17 บ้านไทรทอง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

1. ประวัติ สมาชิกกลุ่มอาศัยอยู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ได้รวมกลุ่มขึ้นมี ประธาน ชื่อ นางสำริด กิ่งแก้ว ส่วนใหญ่เน้นทอผ้าขาย ได้รับความสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพอำเภอกระสัง บ้านบุ พาออกงานสินค้า OTOP ตามหน่วยงานต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 ไม่จดวิสาหกิจชุมชน
สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิก จำนวน 8 คน ได้แก่

1. นางสำริด กิ่งแก้ว เบอร์ 0895821909 ประธานกลุ่ม

สมาชิก
2. นางบางบา หวังหมู่กลาง เบอร์ 0848287738
3. นางสุดารัตน์ วังควิง เบอร์ 0621096772
4. นางสาวสุทรา โจมรัมย์ เบอร์ 0621568311
5. นางสุนีภรณ์ นาไรรัมย์ เบอร์ 0879246533
6. นางสังวียน สะวะรัมย์ เบอร์ 0837219004
7. นางอัมพร นะเรืองรัมย์ เบอร์ –
8. นางรวิภา บรรจถรณ์ เบอร์ 0896781266

2) กลุ่มนางบอนบ้านไทรทอง
หมู่ที่ 17 บ้านไทรทอง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

1. ประวัติ สมาชิกกลุ่มอาศัยอยู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 ได้รวมกลุ่มขึ้นมี ประธาน ชื่อ นางบอน ทะเรรัมย์ สมาชิกแรกเริ่ม 19 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 12 คน ได้รับความสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพอำเภอกระสัง ออกงานสินค้า OTOP ภายในอำเภอกระสัง ตามหน่วยงานต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 จดวิสาหกิจชุมชน
สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ 154 หมู่ที่ 17 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิก จำนวน 12 คน ได้แก่

1. นางบอน ทะเรรัมย์ เบอร์ 0968736748 ประธานกลุ่ม

สมาชิก
2. นางจุฑามาศ อะพินรัมย์
3. นางเพลย ยืนยง
4. นางมี ทะนวนรัมย์
5. นางปราณี พะนิรัมย์
6. นางภัทรา พะนิรัมย์
7. นางจุม ปานทอง
8. นางถาวร พะนิรัมย์
9. นางแพง พะนิรัมย์
10. นางช่วย ลักษร
11. นางยูร อะทอยรัมย์
12. นางพลน ทราจารวัตร

ข้อมูลผ้าทอ รายครัวเรือน จำนวน 20 หลังคาเรือน

ลำดับที่ 1  นางทรง อะทอยรัมย์ เบอร์ 0813908284   ที่อยู่ 92 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 2 นางเทียม ก่อแก้ว เบอร์ –   ที่อยู่ 147 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 3  นางสมาน พะนิรัมย์ เบอร์ –   ที่อยู่ 161 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 4  นางเสมียน ยืนยง เบอร์ –   ที่อยู่ 155 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 5  นางชนิด ทะเรรัมย์ เบอร์ –   ที่อยู่ 110 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่  6 นางเละ พะนิรัมย์ เบอร์ –   ที่อยู่ 50 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 7  นางพร ทะนวนรัมย์ เบอร์ 0931026514   ที่อยู่ 169 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย

ลำดับที่ 8  นางรอง พะนาจรัมย์ เบอร์ 0874458263   ที่อยู่ 16 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 9 นางพรรณี นะเรืองรัมย์ เบอร์ 0872499468   ที่อยู่ 47 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 10  นางสมอน โจมรัมย์ เบอร์ –    ที่อยู่ 19 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 11 นางลัดดา  ทะเรรัมย์ เบอร์ 0934852541  ที่อยู่ 44 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 12  นางสุพร ทะเรรัมย์ เบอร์ 0860691074   ที่อยู่ 87 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่  13  นางสาวบรรสรณ์ ดวงไสว เบอร์ 0945358262    ที่อยู่ 39 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 14  นางนุช ศรีบาง เบอร์ –    ที่อยู่ 93 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 15 นางขวัญทิพย์ พะนิรัมย์ เบอร์ –   ที่อยู่ 68 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 16  นางนุชิด ร่วมเหมาะ เบอร์ 0986514200    ที่อยู่ 121 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 17  นางนิภาภร เอี่ยมประโคน เบอร์ –   ที่อยู่ 172 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 18  นางฉลวย ยืนยง เบอร์ –   ที่อยู่ 72 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 19  นางลอย อะทอยรัมย์ เบอร์ –   ที่อยู่ 8 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ 20  นางสาวดาวรุ่ง เยียวรัมย์ เบอร์ 0848307276    ที่อยู่ 7 หมู่ 17 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ผ้าทอรูปแบบต่างๆ  ของบ้านไทรทอง

 

วันที่ 5  พฤษภาคม 2564  ได้อบรม  …..โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน​ อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​ ได้รับเกียรติจากนายประสาน บรรจถรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน​  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 หมู่บ้าน มีกลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16 กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18 กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่7 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17 และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4  กลุ่มแกะลาย หมู่1 กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หม่11 อบรมตัวแทนกลุ่มทอผ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  จำนวนทั้งหมด  30 คน

ช่วงเช้า ได้รับเกียรติ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ บรรยายเรื่องการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนตำบลลำดวน พร้อมออกแบบลวดลาย หลังจากบรรยายเรียบร้อยแล้วได้ให้ชาวบ้านช่วยกันคิดลายอัตลักษณ์ประจำตำบลลำดวน คือ ลายดอกลำดวน และให้ชาวบ้านช่วยกันวาดภาพออกแบบลวดลายลายดอกลำดวน และทีมปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพออกแบบลวดลายในครั้งนี้ด้วย  เพื่อให้มีความรู้ในการออกแบบลายผ้าทอ  และการมัดลายต่างๆ เพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำตำบล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า  OTOP  เป็นที่รู้จักบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น

   

ช่วงบ่าย  ได้รับเกียรติ โดยวิทยากรคุณสุริสา มุ่งดี บรรยายไอเดียในการออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ การนำผ้าทอมาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป้ กระเป๋าสตางค์ หมวก พวงกุญแจ ฯลฯ  ให้ชาวบ้านช่วยออกความคิดเห็นว่าอยากนำผ้าไหมมาแปรรูปเป็นอะไร  สร้างสรรค์ไอเดียในการแปรรูปผ้าทอสร้างรายได้ให้คนภายในครอบครัว

  

วีดีโอ

 

 

อื่นๆ

เมนู