ข้าพเจ้า นางสาว กัญญารัตน์ ศรีสวาท ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                          ผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน                                                                                                                                                                                                                                                            1. กิจกรรมโครงการ U2T COVID WEEK ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวนเข้าไปดำเนินกิจกรรม  โดยทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้เลือกสถานที่ที่มีความเสี่ยง ได้มีการจัดกิจกรรมที่บ้านหนองพลวงและให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการฉีดวัคซีน การป้องกัน COVID-19  เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกันตนเองและสังคม หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด เว้นระยะห่าง ล้่างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน  และได้มีการเดินแจกหน้ากากอนามัย (MASK) ให้กับชาวบ้านหนองพลวง และไปทำความสะอาดที่วัดบ้านหนองพลวง

     

อีกทั้งได้ไปมอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ รพ.สต.บ้านลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

    

2.กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์   อาจารย์ที่ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน การย้อมสีไม่ตก และการอาบน้ำยาผ้าไหม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี ที่มาบรรยายและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในพิธีฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม จำนวน 30 คน ซึ่งได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยกัน คือ การย้อมสี ขั้นตอนการย้อมสี วัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอาบโปรตีนไหม และขั้นตอนการอาบน้ำยาโปรตีนไหมใช้สำหรับผ้าไหม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปแก้ไขปัญหาที่พบ เช่นปัญหาสีตก ปัญหาย้อมสีไม่ติด และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้ง้ป็นความรู้ใหม่ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

          

อื่นๆ

เมนู