สวัสดีครับกระผม นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02  สำหรับการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน  ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน U2T สู้ภัย COVID WEEK โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 ที่บ้านหนองพลวง   “ โดยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวนเข้าไปรณรงค์การฉีดวัคซีน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชาวตำบลลำดวน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันไวรัส Covid -19 การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกสถานที่ และได้ทำการแจกแมสหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แก่ชาวบ้านตำบลลำดวน และมอบน้ำดื่มแก่ รพ.สต.บ้านลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั่นได้เข้าไปทำความสะอาดวัดบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นที่สาธารณะคนเข้า – ออกเป็นประจำ และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย เพื่อคนในชุมชนและผู้ที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

     

   

กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ที่ผู้ที่รับผิดชอบโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีไม่ตก และการอาบน้ำยาผ้าไหม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และคุณกรรณฑิมา พันธ์ศรี ที่มาบรรยายและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในพิธีฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม จำนวน 30 คน ซึ่งได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยกัน คือ การย้อมสี ขั้นตอนการย้อมสี วัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอาบโปรตีนไหม และขั้นตอนการอาบน้ำยาโปรตีนไหมใช้สำหรับผ้าไหม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปแก้ไขปัญหาที่พบ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู