1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : ผการันดูล ทีม (ดอกลำดวน) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม กิจกรรมการทำเจล  และการทำสบู่เหลว

MS02 : ผการันดูล ทีม (ดอกลำดวน) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม กิจกรรมการทำเจล  และการทำสบู่เหลว

 

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของดิฉัน นางสาวปานตะวัน  พ่อค้า (บัณฑิตจบใหม่)

MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

ดิฉันเริ่มเก็บข้อมูล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีดังนี้

  1. การทำไข่เค็มบ้านบุ       พิกัดตั้งอยู่บ้านบุ  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม  ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  นางสุนา  พะนิรัมย์
  2. การทำขนมนางเล็ด      พิกัดตั้งอยู่บ้านกระเจา  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  นางสีจันทร์  พะนองรัมย์
  3. น้ำตาลอ้อยบริสุทธิ์        พิกัดตั้งอยู่บ้านกระเจา  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  นายทองล้วน  ทะนวนรัมย์
  4. น้ำพริกเผาจิ้งหรีด        พิกัดตั้งอยู่บ้านบุ  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  5. น้ำอ้อยคั้นสดทรัพย์โสภณ      พิกัดตั้งอยู่บ้านกระเจา  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  นายโสภณ พะนองรัมย์
  6. หว่านแห่จับปลา        พิกัดตั้งอยู่บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม  ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  นายดวน ยาวิรัมย์
  7. ขุดหนอไม้ เก็บเห็ดป่า        พิกัดตั้งอยู่บ้านกระเจา  ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวอำพิมพ์ ก่อแก้ว

      

        

     

กิจกรรมวันที่ 19  มิถุนายน  2564 ร่วมการถ่ายทำ วีดีโอ ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมโครงการ Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นตัวแทนของราชภัฏบุรีรัมย์  ผการันดูล ทีม (ดอกลำดวน) ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  พายเรือโบราณ ฟังตำนานแห่งลำชี วิถีวัฒนธรรมขแมร์ที่โดดเด่นที่ยังคงรักษาแบบฉบับโบราณไว้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ป่าไม้ชุมชน ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่  และมีอาหารพื้นถิ่น ดนตรีกันตรึม กลุ่มคนพายเรือ กลุ่มคนประดิษฐ์กันชุ  ที่พักโฮมสเตย์ ผ้าไหมทอมือ และสินค้าของฝาก น้ำพริกจิ้งหรีด 🌳🚣‍♀️🚣 ทำให้เกิดเป็น สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 3 เข้าร่วม  40  ทีม  เป็นตัวแทนของราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมวันที่ 26  มิถุนายน  2564  กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  อบรมให้ความรู้จากทีมงานตำบลลำดวน พร้อมคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์ และวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  การทำเจล  การทำสบู่เหลว  ให้ความรู้และวิธีการทำแก่ อสม. ตำบลลำดวน จำนวน  36 ท่าน  ทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตนเอง  ได้รับความร่วมมือจากตัวแทน อสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอย่างยิ่ง  ขอขอบพระคุณค่ะ

 

วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู