สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวาท ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและกระจายรายได้ในเขตพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน  โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์   พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน

คณะอาจารย์ได้มีการนัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตึก 24 ในวันที่ 31 มกราคม 2564 ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงแนวทางและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานการลงพื้นที่ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้รับหมายให้ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองพลวง,หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง,หมู่ 9 บ้านกระโดน,หมู่ 12 บ้านหนองกุ้งและหมู่ 15 บ้านหนองแช่เสา มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 5 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 832 ครัวเรือน

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการนัดประชุมกับทางท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาแก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทางผู้ปฏิบัติการได้รู้จักกับผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน สอบถามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ จุดเด่น,จุดด้อย ปัญหาและโอกาสในการพัฒนาต่างๆ  ทำให้เห็นถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันของผู้นำชุมชน เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้นำโครงการที่ดีและมีประโยชน์เข้ามาพัฒนาชุมชนในตำบลลำดวน

จากการลงพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งเป็นรายได้ต่อปี บางชุมชนมีอาชีพเสริม เช่น ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงหนูนา พริกแกง ฯลฯ ซึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน บางอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนได้ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ยังไม่ทราบถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ หากชาวบ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการใช้เทคโนโลยีจะทำให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้

 

            

          

       

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู