1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
 4. MS02 : สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

MS02 : สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์                                    หลักสูตร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปํญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน MSO2

           วันที่ 16  เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมกันวางแผนระดมความคิด สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน โดยการนำข้อมูลที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถาม 01,02 และตามแบบสำรวจ 16 เป้าหมาย จึงได้นำข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น นำมาวิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น บนความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึง คือ หมู่บ้านไทรทอง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

จุดเด่น – จุดอ่อนของหมู่บ้านไทรทอง

จุดเด่น

   • มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม คือ ประเพณีการเเสนโฎณตา รำตรุษ
   • มีเงินทุนในหมู่บ้านคือกองทุนเงินล้าน
   • มีวัดประจำหมู่บ้านและเป็นศูนย์กลางของชุมชน
   • มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เเละการทอผ้าไหม ของคนในชุมชน
   • เยาวชนในชุมชนร่วมประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน (ซอ) และเล่นดนตรีพื้นบ้าน  
   • มีปราชญ์ชุมชนสอนชาวบ้านทำ (โลง) คือ กันชุ = โลง เขมรเรียกว่า มะชุ
   • ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคีกั

จุดอ่อน

   • ขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   • ประชาชนไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ
   • เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการทำการเกษตรทำให้มีต้นทุนสูง
   • มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

โอกาส

   • มีหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการนำโครงการโคกหนองนาโมเดลมาใช้ในการเเก้ปัญหา
   • โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ของรัฐ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
   • ได้รับการอบรมมัดย้อมไหม (ผ้าบาติก)
   • ได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ด
   • ได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะถั่วงอก

อุปสรรค

   • การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการขายผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม เพื่อจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดยังไม่ทั่วถึง
   • ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง แต่ผลผลิตต่ำและไม่สามารถกำหนดราคาได้

                 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของบ้านไทรทอง จะพบว่า ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดเด่นกับปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นโอกาส มีมากกว่าปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดอ่อนกับปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นอุปสรรค ทำให้พบว่า บ้านไทรทอง เป็นหมู่บ้านที่มีแนวโน้มในการพัฒนา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู