1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01 (2)  การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

MS01 (2)  การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ดิฉัน นางสาวกาญจนา เชื่อนิจ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (2)   โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดทั้งผู้รับจ้างประจำโครงการทั้ง 20 คน ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือ เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการในเบื้องต้น และได้ทำการเลือกเอา 2 หมู่บ้านคือบ้านสำโรง และบ้านระกาน้อย เพื่อทำกิจกรรมในการให้ความรู้ในด้านการบูรณาการณ์ในสถานการณ์โควิด ส่วนการทำกิจกรรมทั้ง 2 หมู่บ้านนั้นเป็นการนำเอาเครื่องอุปโภค บริโภคไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย การทำกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อต้องการจะทราบความต้องการของประชนชนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการจะเริ่มสร้างขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมนั้น

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดโครงการได้จัดประชุมกับผู้ว่าจ้างงานของโครงการ เพื่อวางแผนดำเนินการ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีแผนดำเนินการจัดสร้าง ให้ครบ 40 บ่อ 10  บ่อแรก จะจัดสร้างในเดือน กรกฎาคม 2564 โดย 2 บ่อแรกจะสร้างที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นบ่อสาธิต โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินมาให้ความรู้กับผู้จ้างงานและประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ในส่วนของเดือนต่อไปก็จะได้ลงพื้นที่เพื่อจัดสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ก็จะขอกล่าวรายงานถึงวิธีการดำเนินการจัดสร้าง ปัญหา ข้อดี ข้อจำกัดอันเกิดจากการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนต่อๆ ไป

         

 

อื่นๆ

เมนู