สวัสดีครับ กระผมนายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ ประเภทประชาชน ได้ปฏิบัติงานที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานอีก 20 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งกระผมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล แบบสอบถาม 01,02  จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้  1.หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวง 2.หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง 3.หมู่ที่ 9 บ้านกระโดน 4.หมู่ที่ 12 บ้านหนองกุ้ง 5.หมู่ที่ 15 บ้านหนองแช่เสา

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาได้มีการนัดประชุมกับทางท่านกำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางผู้นำชุมชนก็ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจกับโครงการเป็นอย่างดี ทำให้เราได้นำเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์,เป้าหมายของโครงการ อีกทั้งได้รู้ถึงปัญหา จุดเด่น,จุดด้อยของแต่ละหมู่บ้านโดยการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้นำชุมชนก่อนลงปฏิบัติการ

กระผมได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลครัวเรือนต่างๆ เกี่ยวกับรายได้ อาชีพต่างๆ มีทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลัก  แต่ละหมู่บ้านจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ในตำบลลำดวนจะเป็นวัฒนธรรมเขมร ทำให้มีความหลากหลายในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน นำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจตามเป้าหมายของโครงการได้ และนำข้อมูลที่ได้ไปคีย์ ข้อมูลในระบบเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานต่อไป

 

                                              

อื่นๆ

เมนู