1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01(3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพิยดา กะรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01(3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน    มีผู้ปฏิบัติงานในทีมทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชน 5 คน และนักศึกษา 5 คน

โดยทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายข้าพเจ้าและทีมงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานและให้แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา . ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านและกำนัน เพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด

 ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชนบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงสำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยการพูดคุยและซักถามกับชาวบ้านเพื่อตอบแบบสอบถามโดยการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคําถามในทุกคําถาม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน  และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่่บ้านป่ายาว หมู่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามแบบฟอร์ม (01) และ (02) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนในการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี จากการได้ลงพื้นที่สำรวจนั้นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างเป็นหลัก มีการเลี้ยงสัตว์เช่น โค กระบือ ไก่  เพื่ออุปโภคบริโภคและจำหน่าย  มีปะปาหมู่บ้านและสระน้ำของหมู่บ้านเป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคแต่ในหลายครั้งจากการขาดแคลนหากภาวะฝนแล้ง จะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ขนาดแคลนน้ำใช้ในช่วงทำการเกษตรทำให้เห็นปัญหาของชุมชน ทางกลุ่มได้จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบปิด) หากทำเป็นระบบภายในชุมชนจะสามารถเชื่อมต่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ได้เพราะน้ำที่ไหลจากฝนตกรึช่วงน้ำท่วมจะไหลลงบ่อใต้ดิน  ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนนั้นความสามารถของธนาคารน้ำคือสามารถรีชาร์ตน้ำลงบ่อได้รวดเร็ว ลดการท่วมขังในพื้นที่ ส่วนหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ได้     ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพตำบล16เป้าหมาย ที่ศาลากลางหมู่บ้านตะครองใต้ หมู่3

ภาพที่2 เจ้าหน้าดำเนินงานตำบลสูงเนินและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาพที่ 3 ร่วมทำการสำรวจข้อมูลจากกำนันและผู้นำชุมชน ต.สูงเนินทั้ง19หมู่บ้าน ณ บ้านตะครองใต้ หมู่3

ภาพที่ 4 ร่วมทำการสำรวจข้อมูลจากกำนันและผู้นำชุมชน ต.สูงเนินทั้ง19หมู่บ้าน

ภาพที่ 5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านป่ายาว หมู่ 12 ตำบลสูงเนิน

ภาพที่ 6 ร่วมกันวิเคราห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง16 เป้า

ภาพที่ 7 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านป่ายาว หมู่12 ตำบลสูงเนิน

 

ภาพที่ 8 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านสีคิ้ว หมู่ 18 ตำบลสูงเนิน

VDO ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของตำบลสูงเนิน

 

อื่นๆ

เมนู