ดิฉัน นางสาวพิยดา กะรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์    MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานในเดือนตุลาคม

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมอาจารย์ประจำตำบล และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ ได้มีการจัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงพูดคุย ติดตามการปฏิบัติงานของผู้จ้างงาน และแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานต่อเนื่องของกิจกรรมเดือน ตุลาคม

วันที่ 4  ตุลาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป้าหมายบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งให้กับชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนัดวันเวลาที่จะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน   และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมในการลงไปทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 7  ตุลาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่ เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 จำนวน 10 หลุม  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี  และเตรียมวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อเนื่องในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ

วันที่ 11  ตุลาคม 2564 ดิฉันและทางทีมงาน ช่วยกันดำเนินงานสำรวจข้อมูล แบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และกรอกแบบฟอร์ม U2T-SROI ลงในระบบ

สำหรับการลงพื้นที่ในเดือนตุลาคมนี้สามารถดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้งานในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

VDO ประจำเดือนเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู