1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ดิฉัน นางสาวพิยดา กะรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์    MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป้าหมายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งให้กับชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนัดวันเวลาที่จะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน   และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมในการลงไปทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่ เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7  จำนวน 14 หลุม  ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีมีชาวบ้านในพื้นที่สนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินค่อนข้างมากค่ะ  และเตรียมวางแผนเพื่อดำเนินงานต่อเนื่องในการลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ

สำหรับการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้งานในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

VDO ประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู