ดิฉัน นางสาวพิยดา กะรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์    MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม

ดิฉันและผู้ดำเนินงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน โดยมีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการประกอบไปด้วย บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 จำนวน 10 บ่อ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ และบ้านสำราญโกนหมู่ที่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมทั้งหมด 30 บ่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทางอาจารย์คณะกรรมการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนที่หมู่บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 บ่อ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานของการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 40 บ่อ และปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ดิฉันได้ร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนอีกด้วยค่ะ

   

VDO ประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู