ดิฉัน นางสาวพิยดา กะรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์    MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม

ดิฉันและผู้ดำเนินงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันสรุปการดำเนินงานรายตำบล (TSI)ภาพรวมตลอดทั้งโครงการของตำบล และติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป้าหมายบ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งให้กับชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนัดวันเวลาที่จะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน  และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ขาดเหลือให้พร้อมในการลงไปทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 4  ธันวาคม 2564 ดิฉันและผู้ดำเนินงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่ เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของสำราญโกน หมู่ที่ 17 จำนวน 6 หลุม  จากการดำเนินงานมาจนมาถึงเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทำให้การขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ครบทั้งหมด 40 หลุม ตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้สมบูรณ์ เพราะธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดมีหน้าที่ในการเติมน้ำลงดิน โดยนำน้ำที่มีบนดินลงสู่ใต้ดินอย่างรวดเร็ว เพราะโดยทั่วไป น้ำที่อยู่บนผิวดินกว่าจะซึมซับลงในชั้นดินแต่ละชั้นต้องใช้เวลามาก เนื่องจากชั้นผิวดินมีอากาศแทรกอยู่ ทำให้การซึมซับน้ำลงดินได้ช้า ข้อดีของธนาคารใต้ดินนั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและปัญหาขาดแคลนน้ำหรือสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้สามารถปลูกพืชผลต่างๆได้อีกด้วย ดิฉันและผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์มากที่สุด

สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีการระมัดระวัง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

VDO ประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู