ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์ ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนตลาดสด บ.ข.ส. ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าไปสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลในชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้เตรียมแบบฟอร์มมา

บริบทโดยทั่วไปของชุมชนแห่งนี้เดิมทีเคยเป็นตลาดสดมาก่อน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเมือง ให้บริการรถโดยสารในหลายเส้นทาง มีผู้คนค่อนข้างหนาแน่นทั้งคนในชุมชนเองหรือผู้คนที่มาใช้บริการขนส่งมวลชน สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็น อาคารพาณิชย์ ห้องแถว ตึกสำหรับเช่า อาชีพของคนในชุมชนก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกัน เช่น พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง หาบเร่ พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ ข้าราชการ เป็นต้น ส่วนการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนก็จะมีการบิหารจัดการโดยการมีกลุ่ม อสม. ประจำชุมชน เป็นผู้เครือข่ายในการ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ บอร์ด เสียงตามสาย โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนเงินล้าน สหกรณ์สตรีเทศบาล งานประเพณี วันสำคัญทางพุทธศาสนา งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานมงคลสมรส เป็นต้น

สุดท้ายข้าพเจ้ากับทีมงานก็ได้ขออนุญาตประธาน อสม. ในการเข้าเก็บข้อมูลแบบสอบถามในครัวเรือนคนในชุมชนข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ได้มา ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าสอบถามคนในชุมชน ให้การร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีจนได้มาซึ่งข้อมูลบุคคลในครัวเรือนและได้นำกรอกส่งข้อมูลลงในระบบเรียบร้อย

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู