ข้าพเจ้า นางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคนักศึกษา

ต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดยังคงระบาดหนักมาตลอด ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจึงได้นัดประชุมกับทางผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหากิจกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่อบรมการทำสบู่เหลวให้กับชุมชนไว้สำหรับล้างมือในครัวเรือนและยังสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นการหารายได้เสริม

ซึ่งก่อนลงพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อประสานงานกับทางผู้นำชุมชน อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้นำประสานกับคนในชุมชนให้ป้องกันตนเองและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดยการลงพื้นที่มีการป้องกันอย่างเคร่งครัด มี อสม.ของชุมชนคอยวัดอุณหภูมิ ให้ทุกคนสวมแมสตลอดเวลาและให้เว้นระยะห่างขณะเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นการลงไปให้ความรู้กับคนในชุมชน เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการทำสบู่เหลวพร้อมกับสาธิตการทำ จากนั้นจะเป็นการแจกสบู่เหลวที่ทำได้และแมสให้กับคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู