ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ )ในภาคนักศึกษา ข้าพเจ้าเริ่มทำงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม ปฏิบัติงานในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลในเมืองมีชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบมีทั้งหมด18ชุมชน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนดังนี้

1.จัดตั้งทีมงาน

2.ศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่ 18 ชุมชนพบผู้นำ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

3.วิเคราะห์ข้อมูล PESTEL&SWOT

4.วางแผน สรุปประเด็น

5.พัฒนาทักษะทีมงานแบบออนไลน์

6. สรุปผลและประเมินผลงานเพื่อหาแนวทางพัฒนาและแนวทางการแก้ไข

7.เผยแพร่ผลงานต่อยอดองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาชุมชน

ในการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน สังเกตสภาพการเป็นอยู่ของชุมชน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์ปัญหาขยะที่พบในชุมชน การจัดการขยะที่ทางชุมชนปฏิบัติอยู่ และทางชุมชนมีการแปรรูปขยะหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆและนำไปสู่การเข้าไปพัฒนาชุมชนและการที่ทำให้มหาลัยเข้าถึงชุมชนด้วย ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวการจัดการขยะ และแจกของเยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิดด้วย จัดกิจกรรมขึ้นที่ชุมชนโดยอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายลงไปพบปะชาวบ้านในชุมชน หลังจากลงพื้นที่ให้ความรู้ก็พบว่าชุมชนไม่ได้มีการแปรรูปขยะเพื่อสร้างรายได้เสริม ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้คิดการแปรรูปขยะต่างๆเพื่อสามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนได้ ซึ่งได้ข้อสรุปคือการแปรรูปขยะประเภทกระป๋องเป็นตะกร้าโดยผู้ปฏิบัติงานได้ลองศึกษาวิธีการทำ ทดลองขาย และการแปรรูปกระป๋องเป็นตะกร้านั้นสามารถสร้างรายได้เสริมได้จริงๆ จึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปจากกระป๋องเป็นตะกร้าให้กับชุมชน เพื่อให้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน การผลิตตะกร้าและขายเพื่อสร้างรายได้ก็ดำเนินมาจนถึงเดือนสุดท้ายของโครงการ และมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไป

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู