1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04ข้อมูลศักยภาพตำบลสวายจีก โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04ข้อมูลศักยภาพตำบลสวายจีก โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

 

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ MS04ข้อมูลศักยภาพตำบลสวายจีก โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

สำหรับการปฏิบัติงานดำเนินโครงการประจำเดือน พฤษภาคม ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังจัดทำข้อมูล Template ของตำบลสวายจีก และหมู่ 12 บ้านโคกฟาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 19 หมู่บ้านของตำบลสวายจีก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลศักยภาพตำบล

ตำบลสวายจีก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,395 ไร่ ประชากรในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 11,569 คน ทั้งพื้นที่ของตำบล บริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก และมีการปลูกผักและผลไม้ด้วย การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำหน่าย ได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ ปลา ฯลฯ เป็นต้น ผลผลิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล คือ การทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าหางกระรอก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ตำบลสวายจีก ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านใหม่หมู่ 4 มีภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานเศรษฐกิจพอเพียง,กลุ่มทอผ้า,กลุ่มขนมไทย,กลุ่มตีมีด,กลุ่มสมุนไพร ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้ได้ชื่นชม และยังมีแหล่งท่องเที่ยว วัวแดง ค่าเฟ่ Wua Daeng Café ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก คาเฟ่แห่งนี้ ภายในมีทั้งร้านอาหาร ห้องพักวิลล่า จุดแคมป์และลานแคมป์ ให้ลูกค้าได้มาพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีจุดให้ถ่ายภาพสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ มีทั้งเสียงนกร้องยามเช้า พร้อมทั้งกิจกรรมให้อาหารปลา โดยวัวแดงคาเฟ่อยู่ห่างจากในเมืองบุรีรัมย์ประมาณ13 กิโลเมตรห่างจากสนามช้างอารีน่า ประมาณ 10 กิโลเมตร และหมู่ 3 บ้านหนองปรือมีวัดที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในชุมชนและจังหวัดบุรีรัมย์ คือ วัดหนองปรือ (วัดหลวงปู่ด่อน) สามารถมาทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ด่อน ชยยโส อายุกว่า 100 ปี อดีตพระเกจิดังอีสานใต้ พระนักปฏิบัติ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างกว้างขวาง

ภาพหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านใหม่หมู่ 4 และดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน            ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพวัวแดง ค่าเฟ่ Wua Daeng Café

วัดหนองปรือ (วัดหลวงปู่ด่อน)

 

ข้อมูลศักยภาพบ้านโคกฟาน

หมู่ 12 บ้านโคกฟาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในพื้นที่ของตำบลสวายจีก อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรภายในหมู่บ้าน เป็นชาย 237 คน หญิง 251 คน รวม 488 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 121 ครัวเรือน อาชีพหลักของหมู่บ้าน คือ เกษตรกร ชาวบ้านในชุมชนเพาะปลูกข้าวเป็นหลัก และมีการปลูกพืชผักผลไม้ตามครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็นหลัก  ผลผลิตที่ได้ใช้เพื่อการบริโภคและจำหน่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน คือ การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา   แต่ปัจจุบันมีการทอที่น้อยลง ชาวบ้านที่ยังทอผ้าอยู่มีเพียงแค่ 2-3 หลังคาเรือน ลักษณะเด่น คือ ผ้าจะมีสีสันสดใส

 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  คือ  ด้วยสถานะการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ในชุมชนไม่ค่อยสะดวกนัก และสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ คือ ได้ฝึก​การ​ทํางาน​กับ​ชุมชน​ที่​มี​ความ​เป็น​อยู่วิถี​ชีวิต​ที่​เป็น​กันเอง​เรียบ​ง่าย​ และ​ได้ศึกษา​เรียน​รู้​ภูมิปัญญา​ท้อง​ถิ่น​การ​ทอ​ผ้า

Tags:

อื่นๆ

เมนู