กระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม กระผมได้รับมอบหมายจากปลัดอำเภอประจำสำนักงานให้นำสิ่งของไปบริจาคให้กับกลุ่มพัฒนาเกษตรกร ตำบลยายแย้มวัฒนา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากปลัดเภอฝ่ายความมั่นคง ให้ทดสอบสมรรถภาพทางกายของสมาชิกอาสารักษาดินแดน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 กระผมได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้ร่วมตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานการแจกวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิลในโคและกระบือ

อื่นๆ

เมนู