กระผมนายโกวิท จะรอนรัมย์  ได้ทำการลงพื้นที่ทำการเก็บข้อมลู ตามแบบฟอร์ม06 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19

โดยการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์โรงเรียนบ้านฝ้าย ม.10 ต.บ้านฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู