1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนศาลาบ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก

ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนศาลาบ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ประเภทประชาชน คณะวิทยาการจัดการ MS04

ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชาวคณะการจัดการMS04

  • ได้มาประชุม และมีกราแจกเบกให้กับผู้มาเข้าร่วมประชุมได้มาพัฒนาศาลาชุมชนของบ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก ได้ลงมือปฏิบัติทำความสะอาดและเก็บป้ายออกแล้วช่วยกันทาสีศาลาบ้านใหม่หมู่ที่ 4 ตำบลสวาย เวลาผู้คนผ่านไปผ่านมา จะได้สวยกว่าเดิม

และมีการลงพื้นที่บ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีกเจ็บข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอุดมศึกษาและบัณฑิตจบใหม

 

อื่นๆ

เมนู