โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวอภิญญา คลีกร  ประเภทนักศึกษา

รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  ทันการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งคณะทำงาน ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมวางแผนการทำงานประจำเดือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหาของการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

 

กิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ เขากระโดง

ชาวบ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ เขากระโดง  โรงทานหมู่ 4 เป็นข้าวเหนียว หมูทอด ส้มตำ ลอดช่อง พร้อมน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 120 ขวด

 

ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเพื่อแจกน้ำและน้ำส้มอีกทั้งยังมีผักหมี่และส้มตำจากชาวบ้านในชุมชนสวายจีก บ้านใหม่ ม4 มาร่วมทำบุญและทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ก็เป็นส่วน1ในการทำบุญครั้งนี้

VDO รายงานการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู