1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. Ms04-กิจกรรมการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Ms04-กิจกรรมการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                                       (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

ชื่อบทความ  : MS04-กิจกรรมการปฏิบัตงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:Ms04-การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผูเขียนบทความ:นางสาว ชลธาร กอนรัมย์ ประเภทประชาชน

                                      หัวหน้าคณะ:รองศาสตราจารย์ ด.ร สายใจ ทันการ

                          คณะทำงาน:อาจารย์ อาจารย์ คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ วิทวัส สหวษ์                                              สวัดดีค่ะดิฉัน นางสาวชลธาร กอนรัมย์ ประเภทประชาชน รายงานการปฎิบัติประจำเดือนพฤศจิกายน

                                                        1  .  การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน                                                         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และผู้ปฏิบัตงานร่วมกันประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนมีการมอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตำบลสวายจีก สำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำมาบันทึกเป็นข้อมูล CBD  ประจำตำบล และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการทำโรงทานในงานกฐินของวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสวายจีก อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                       

                     2 . ติดตามการแปรรูปผ้าพื้นบ้านและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นบ้าน

ผ้าทอมือเป็นผ้าทอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่จะใช่เส้นใยจากธรรมชาติทั้งฝ้ายและไหมซึ้งแต่ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์และจุดเด่นแตกต่างกันออกไป การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในตำบลสวายจีกมีจุดสวนรวมร่วมกันคือ หมู่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การดุแลของ รองศาสตราจารย์ ด.ร สายใจ ทันการ เอกลักษณ์และจุดเด่นของผ้าพื้นบ้านสวยจีกน้ันคือมีสีสันและลวดลายที่โดดเด่นซึ้งเป็นฝีมือของคนในชุมชนเป็นผู้ทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านถือเป็นการสร้างอาชีพของชุมชนตำบลสวายจีก โดยทางกลุ่มแปรรูปของชุมชนตำบลสวายจีก ได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านที่ทำเป็นเครื่องแต่งกายของกลุ่มชุมชนตำบลสวายจีก เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                       

                                                       

ลักษณะของเสื้อตัวนี้คือ ผ้าฝ้าย มีคุณสมบัติคือเนื้อนุ่ม โปร่งสบาย ระบายความร้อนได้ดีเนื่องจากฝ้ายมีช่องระหว่างเส้นใย จึงเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูร้อน มีการตัดเย็บอย่างปราณีต และเข้ารูปสวมใส่สบายโดยฝีมือของคนในชุมชน ได้รว่มกันคิดและออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

       

       

         

 3.ร่วมทำบุญทอดกฐินวัดโพธิ์ทองตำบลสวายจีก

กิจกรรมจิตอาสาทำบุญทอดกฐินสามัคคีและบริจาคน้ำดื่มร่วมกับคณาจารย์พร้อมคณะปฏิบัตงานMs04-ตำบลสวายจีก ประเพณีทอดกฐินนี้ เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกฐินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและปรโลกตลอดกาลนาน

                                         

 

           

4. การจัดเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

โครงการ U2T รวบรวมนักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ร่วมกับประชาชน เพื่อลงพื้นที่ทํางานชุมชนพร้อมกัน เช่น
การจัดทําข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่
การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
หรือจุดอ่อนของตําบลนั้น ๆ พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม ระบบที่สามารถอํานวยความสะดวกในการบันทึก
ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้ผู้ปฏิบัตงานลงพื้นที่
สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย
ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนําไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูลCBD

                 

 

                       องค์ความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานภายใต้  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1.ได้เรียนรู้บริบทชุมชนของคนในตำบลสวายจีกมากขึ้น2.ได้เรียนรู้เรื่องผ้าพื้นบ้านและฝีมือการตัดเย็บผลิตภัณฑ์แปรรูปของคนในชุมชน3.ประชาสัมพันธ์สินค้าแปรรูป ของชุมชนให้เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

วีดีโอการปฏิบัตงาน

อื่นๆ

เมนู