MS04โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

จัดสถานที่บ้านใหม่ตำบลสวายจีก

 

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            หมู่ 13

เริ่มประชุม การทำงานการแบ่งงานตามหน้าที่ เริ่มจากการแนะนำสมาชิกใหม่ กระจายงานแต่ละคนหารายชื่อนักเรียน นักศึกษา บัณฑิตการประชุมดำเนินถึงขั้นตอนการทำกิจกรรมการจัดสถานที่

เริ่มการปฎิบัติงานลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านสวายจีกเพื่อสอบถามข้อมูล นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต

 

อื่นๆ

เมนู