MS04โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

พื้นที่ อำเภอเมือง ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์

รวมการตัดเย็บผ้าไหมชาวบ้านในชุมชนตำบลสวายจีก

 

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์            04

 

กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จุดประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ในชุมชน การทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้นำเสนอผ้าที่ได้ตัดเย็บ

 

 

 

 

 

การนำเสนอผลงาน ผ้าตัดเย็บที่หลากหลาย และผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานต่างๆ

 

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย สร้างกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชน เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยม ที่สามารถมอบโอกาสให้ชาวบ้านต่อยอดและเพิ่มรายได้ในชมชน ที่จะส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ประชาชนอีกด้วย ขอขอบคุณโครงการดีๆที่มอบโอกาสให้ประชาชนค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู