MS04ตำนานเล่าขานสวายจีกและกิจกรรมการออกแบบเสื้อ

 

ปิยวรรณ วรรณไกรโรจน์ หมู่ 13

 

วิทยากร

นางสมจิต ไชยสุวรรณ์

อาจารย์อุดม อาญาเมือง

คุณอริยพล กลองชัย

คุณปรารถนา อาญาเมือง

ตำนานสวายจีกหรือสวายเจก

สวายจีกมี 19 หมู่บ้าน 11900 กว่าคน  3000 กว่าครัวเรือน แบ่งแยกออกไป อันดับแรก ตำบลสองชั้นแยกออกไปสวายจีกจากนั้นเป็นเสม็ด ต่อมาแยกอีกเป็นตำบลหลักเขตและสนวน  สวายจีกมีที่ดิน 30000 กว่าไร่

ตำนานเมื่อ 230 ปี ที่สวายจีกผู้คนมาจากเขรมและโคราช มีหนองน้ำ หนองสวาย หนองเจก ปรากฏที่หมู่1 และหมู่2 สมัยก่อนเรียก สวายจีกว่าสวายเจก

อีกตำนาน เป็นชื่อคน ชื่อตาสวายกับยายเจก ย้ายวัดมาสร้างเป็นวัดโพธิ์ทองมีพระชื่อพระศิลา ตั้งชื่อเป็นสวายเจก ตั้งเป็นหมู่บ้านต่อมาอีก พวกกลุ่มจากสังขะสุรินทร์ มีต้นไม้สวายเจกก็มาตั้งเป็น สวายเจก เป็นตำนาน

 

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

ผลการออกแบบการตัดเย็บ

ชื่อ เจ้าของผลผลิต นางสาว ทองนาค การเพียร หมู่ 4

1.ลักษณะของเสื้อผ้า คอจีนแขนสั้น ผ้าทอมือ

2.จุดเด่น ลายสวายจีก ลายสี ส้ม เขียว ชมพู

3.ต้นทุน ค่าผ้า 140- ค่าตัด 200-

ราคาขาย 499-

4.ปัญหาและอุปสรรค์ในการตัดเย็บเสื้อ ผ้าไม่พอ และ ผ้าหน้าแคบ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ อยากให้มีโครงการนี้อีก ทำให้มีรายได้ในชุมชน

อื่นๆ

เมนู