โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากการลงพื้นที่สำรวจผ้าไหมภายในชุมชนตำบลสวายจีก พบว่าการ การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา แต่ปัจจุบันมีการทอที่น้อยลง ชนิดของผ้าไหมที่พบเห็น ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้ายกขิด ผ้าสไบนาง โสร่ง ลวดลายที่เป็นลักษณะเด่นคือผ้าไหมจะนิ่มไม่แข็ง ผ้าโปร่งเย็นสบายเวลาสวมใส่ มีสีสันสดใส มีลวดลายช้าง ม้า ลายดอก

 

การดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก มีสถานที่หลักในการดำเนินกิจกรรมอยู่ที่ ศาลากลางหมู่บ้าน หมูู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดำเนินโครงการโดยมีการนำผ้าไหม ผ้าพื้นบ้านในตำบลสวายจีก มาพัฒนาแปรรูปให้กับผ้าในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแปรรูปจากผ้าไหม ผ้าพื้นบ้าน ได้แก่ กระเป๋าต่างๆ เช่น กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าแฟชั่น และยังมีการเย็บเสื้อผ้า เช่น เสื้อคลุม เสื้อยูกาตะ เป็นต้น โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะแก่สมาชิกในพื้นที่จากวิทยากรในการตัดเย็บกระเป๋าและเสื้อผ้า

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู