โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

           ชื่อบทความ MS04 U2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ 12 บ้านโคกฟาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 19 หมู่บ้านของตำบลสวายจีก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกัน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจาก นางสาว ณัฏฐานิชา หมื่นหาวงษ์ เบอร์โทร 088-4763011 เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำตำบลสวายจีก ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ณ ตอนนี้ ตำบลสวายจีก ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ) ประชากรในชุมชนตำบลสวายจีก รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และทราบถึงการป้องกันในเบื้องต้น ที่จะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก จะคอยประสานการทำงานกับผู้ใหญ่บ้านและอสม. ประจำหมู่ภายในตำบล ให้คอยดูแลและแนะนำวิธีการป้องกันโรค ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยจะมีจุดวัดไข้ประจำหมู่บ้าน มีการลงทะเบียนใบต. 8 มีการออกหนังสือคำสั่งการกักตัวของบุคคลที่เดินทางเข้าออกมาจากต่างพื้นที่ต่างจังหวัด หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง มีมาตรการป้องกันโรค ที่แนะนำคือการให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอลล์หรือสเปรย์แอลกอฮอลล์ รักษาระยะห่างต่อบุคคล และไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ก็เคยมีการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าที่ผลิตโดยชาวบ้านและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก แจกให้คนในชุมชนได้ใช้ และก็จะมีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์หรือสเปรย์แอลกอฮอลล์ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เป็นต้น โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาจากแหล่งอื่นๆ บริจาคให้กับชุมชน

การเข้ารับการฉีดวัคซีน

ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้มีนโยบายการเข้ารับการวัคซีนให้ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ชุมชน โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีรายชื่อของประชากรในตำบลมอบหมายให้กับอสม.ในแต่ละหมู่บ้านให้ชาวบ้านในพื้นที่ ลงชื่อเพื่อรับคิวเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เมื่อรวบรวมรายชื่อได้แล้ว อสม.ประจำหมู่ก็จะนำรายชื่อที่ได้มายังโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวในการเข้ารับฉีดวัคซีนที่โปรแกรม BURIRAM IC ต่อไป โดยตำบลสวายจีกจะมีคิวการเข้ารับฉีดวัคซีนของ สมาชิกอสม. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้ ที่สนามช้างอินเตอร์แนชชั่นเนล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การลงชื่อเข้าฉีดวัคซีนจะมีการแบ่งลำดับรายชื่อจาก กลุ่มบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่  กลุ่มประชาชน 7 โรค แพทย์ อสม. และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สำหรับคนที่ไม่ได้ลงชื่อรับคิวกับอสม. ประจำหมู่บ้าน หรือคนที่ทำงานในเขตอำเภอเมือง ทำงานนอกพื้นที่ สามารถจองคิวผ่านทาง BURIRAM IC หรือเดินทางเข้าไปรับคิวฉีดวัคซีนด้วยตัวเองที่จุดให้บริการได้เลย สำหรับกลุ่มอสม. ของตำบลสวายจีก จะเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยคณะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก เป็นผู้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้

โครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 คณะอาจารย์และคณะทำงานMS04ตำบลสวายจีก ได้ลงพื้น ณ วัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดโครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก โดยเป็นการรณรงณ์การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 กิจกรรมรุก คลีน เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนตำบลสวายจีก โดยมีวิทยากรคือ นางสาว ณัฏฐานิชา หมื่นหาวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำตำบลสวายจีก แนะนำให้ชุมชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 และทราบถึงการป้องกันในเบื้องต้น ที่จะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

 

ฐานข้อมูลผ้าไหมหมู่ 12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

การทอผ้าไหม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทงานหัตถกรรม และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดต่อกันมา แต่ปัจจุบันมีการทอที่น้อยลง เหลือเพียง 3 – 4 คน เท่านั้น โดยที่บ้านนาง สาว กระสังรัมย์ ที่อยู่ ม.12 บ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในคนที่ยังทอผ้าไหมอยู่ และทอมาได้ประมาณ 8 -9 ปีแล้ว ชนิดของผ้าไหมที่ นางสาวทอ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้ายกขิด ผ้าสไบนาง โสร่ง ลวดลายที่เป็นลักษณะเด่นคือผ้าไหมจะนิ่มไม่แข็ง ผ้าโปร่งเย็นสบายเวลาสวมใส่ มีสีสันสดใส มีลวดลายช้าง ม้า ลายดอก และเป็นลายตัวอักษร BURIRAM จากการยกลายหรือยกขิด ปริมาณการผลิตนางสาวได้บอกว่า หากมีเวลาก็จะทอได้สัปดาห์ละหนึ่งผืน แต่บางทีก็ต้องเลี้ยงลูกหลานหรือกิจกรรมอื่นๆ ทำให้ไม่มีเวลาก็จะทอได้ช้ากว่ากำหนด วัตถุดิบเครื่องมือที่ใช้บางอย่างก็ผลิตเองบางอย่างต้องซื้อมาใช้ การเผยแพร่ภูมิปัญญามีแค่ในชุมชน ผ้าไหมของนางสาวผลิตไว้ใช้เองและจำหน่ายในชุมชนทั่วไป

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู