1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การปฎิงานของเดือนสิงหาคม สำรวจบริบทชุมชนและมอบถุงยังชีพให้แก่บ้านหนองปรือน้อย หมู่9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิงานของเดือนสิงหาคม สำรวจบริบทชุมชนและมอบถุงยังชีพให้แก่บ้านหนองปรือน้อย หมู่9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง และทีมงานที่รับผิดชอบโครงการของตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบบ้านมะข่าตะวันตก มีสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ317คน                     ชาย 167 คน หญิง150 คน หมู่บ้านมะค่าตะวันตกมีทั้งหมด 79 ครัวเรือน

โดยวันที่14เราได้มีการจัดประชุมการวางแผนการทำงานของเดือนสิงหาคม วาเดือนนี้จะทำการไปบริจากถุงยังชีพไห้แก่บ้านหนองปรือ หมู่9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   และดิฉันได้มีส่วนร่วมในการไปช่วยเหลือและบริจากถุงยังชีพมอบให้แก่ชาวบ้าน บ้านหนองปรือ หมู่9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกะทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในครั้งนี้ คนที่จะสามารถไปเข้าร่วมช่วยเหลือนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกขึ้นไป ถึงจะสามารถไปลงพื้นที่นี้ได้

ทางด้านนโยบายของโครงการยกระดับเศรษกิจของตำบลสวายจีกเดือนนี้ จะเป็นการตัดเย็บผ้าไหมทำเสื้อผู้ชาย เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ ตำบลสวายจีก

 

     

   

 

อื่นๆ

เมนู