1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนและผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านหนองพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

              ดิฉันนางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์ (นักศึกษา) และคณะปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีคณะปฏิบัติงานและพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

คณะทำงาน

1. นายเกรียงศักดิ์
2. นางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์
3. นางสาวนฤมล เกรัมย์
4. นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง
5. นางสาวอภิญญา คลีกร

พื้นที่รับผิดชอบ

  1. บ้านหนองขาม     หมู่ 7    / 184  ครัวเรือน
  2. บ้านสวายจีก        หมู่ 2   / 176   ครัวเรือน
  3. บ้านโคกพ่วน       หมู่ 12 / 113   ครัวเรือน
  4. บ้านหนองพลวง  หมู่ 6  / 96     ครัวเรือน
  5. บ้านใหม่               หมู่ 4 /104    ครัวเรือน

     

    เบื้องต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  และแบบฟอร์ม 02  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19

 

 

 

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากทั้งทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและช่วยเหลือในส่วนที่ขาดเหลือ

 

 

   

              ชาวบ้านใจดีมากๆให้ของฝากมาหลายๆอย่างช่วยเพิ่มกำลังใจในการทำงาน มีน้ำเย็นๆบริการระหว่างการแจกแบบสอบถาม

 

 

 

ชาวบ้านเป็นกันเองในการตอบคำถามมาก อาชีพที่พบเห็นส่วนใหญ่คือการทอเสื่อเพื่อจำหน่ายในชุมชนอีก ทั้งชาวบ้านยังให้ความสนใจกระเป๋าผ้าที่ได้นำไปและถามหาแหล่งผลิต เป็นการโฆษาสินค้าชุมชนไปในตัว

จากการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ความน่ารักและเป็นกันเอง ได้เห็นสินค้าที่ชาวบ้านได้ผลิตใช้เอง และจัดจำหน่ายในชุมชน ได้เพิ่มความรู้ให้แกชาวบ้าน ได้รู้จักเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 มากขึ้น และได้ทราบถึงความต้องการของชุมชนในหลายๆด้าน

       

 

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู