ชื่อบทความ : การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มของดิฉันในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดอฉันและสมาชิกในกลุ่มได้นัดกันเพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามเป้าหมายที่ได้กำหนมไว้ร่วมกันในกลุ่ม

โดยคณะปฏิบัติงานในกลุ่มมี 3 คน   ดังนี้

  1. นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก
  2. นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง  (ดิฉัน)
  3. นางสาวมัณฑนา แผ้วพลสง

ดิฉันและคณะปฏิบัติงานในกลุ่ม ได้ลงสำรวจตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ คือ 1. หมู่ 3 บ้านหนองปรือ 2. หมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก 3. หมู่ 16 บ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01  และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามแบบฟอร์ม 02 รวมไปถึงการเดินสำรวจวัด บ้าน โรงเรียน และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับครัวเรือน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในครั้งนี้ คือ สภาพอาการที่ร้อนมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู