ข้าพเจ้า น.ส คำนวน เพาะพูน ประเภทประชาชนทั่วไปได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านถาวร หมู่.8ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 7-8เมษายน 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านถาวรหมู่ 8 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูล   โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน  ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ตอบแบบได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

 

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านถาวรคือผู้ใหญ่ ประท่วง อาจทวีกุล จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน

 

ในหมู่บ้านบ้านถาวรชาวบ้านได้ทอผ้าไบหลายประเภทเช่นผ้าหางกระรอกผ้าซิ่นและผ้าไหมและยังมีผ้าสไบอีกหลายๆอย่างที่ชาวบ้านได้ทอเองและแปรรูปเป็นรายได้เสริมผ้าสไบไหมชาวบ้านได้แปรรูปตัดเป็นเสื้อหรือทำเป็นกระเป๋าหรือทำเป็นผ้ากันเปื้อนชาวบ้านส่วนใหญ่จะแปรรูปจากผ้าสไบไหมที่ทอมาตัดเป็นชุดหรือเป็นเสื้อเพื่อใส่และขายในงานโอท็อปและตัดเป็นชุดไว้ใส่ไปงานต่างของเองเช่น งานแต่ง งานบวช งานรับปริณญาของลุกๆหลาน

อื่นๆ

เมนู