“โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

ชื่อบทความ การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย

เขียนโดย นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน

          จากการดำเนินงานจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID(U2T-COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ที่ผ่านมา โดยมีการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ภายใต้กิจกรรม รุก คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน .ทำให้ชุมชนมีการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่นการดูแลตัวเอง มีความเอื้อเฝื่อเผื่อกันในชุมชน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจและทราบสถานการณ์โควิดและทราบอาการณ์เบื้องต้นของโรคโควิด-19 และมีการป้องกันตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19

และในวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา กระผมและผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ดำเนินการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ.ศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของโครงการคือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมูู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ได้รับเกียติจาก อาจารย์หัตถพันธ์ นิ้วเพชร ผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้ให้ความรู้การออกแบบ ตัดเย็บและให้ความรู้ต่างๆในการแปรรูปจากผ้าไหมเพื่อใช้การตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อคลุม เสื้อเชิ้ต เสื้อแขนยาว กระเป๋าให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและยังเป็นการหารายได้เสริมจากการทำเกษตรอีกช่องทางหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู