กิจกรรม Covid week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กระผม นายเกรียงศักดิ์ ศรีคูณ และคณะทำงาน ได้ดำเนินงานเนื่องในกิจกรรมกิจกรรม Covid week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมได้มีการกรอกแอลกอฮอล์ใส่ขวดเพื่อแจกจ่ายไปยังชุมชนทั้ง19หมู่บ้าน ในตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา11:00น. ได้ถวายเพลพระ และมอบแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับพระภิกษุสามเณรในวัดหนองปรือ และได้ทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณวัดเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่เป็นอันตราย จนถึงเวลา 12:00น.ได้ทำการพักรับประทานอาหารด้วยกัน เวลา13:00น. ผู้นำชุมชนและประธาน อสม. ได้เดินทางมาถึง ณ ลานกิจกรรม ได้ทำพิธีเปิด ในการนี้เจ้าหน้าที่สาธารณะประจำชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด19ในชุมชน และตัวแทนได้ทำการมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ผู้นำชุมชนแต่ล่ะหมู่บ้าน 14:00น. ได้ดำเนินการเก็บสถานที่ ทำความสะอาดเพิ่มเติม และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

อื่นๆ

เมนู