ดิฉัน นางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ MS04-011
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดิฉัน ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ณ.
1. หมู่ที่   11  บ้านมะค่าตะวันออก   มีจำนวน 140 ครัวเรือน
2. หมู่ที่   12  บ้านโคกฟาน            มีจำนวน 113 ครัวเรือน
รวม               มีจำนวน 253 ครัวเรือน

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 คณาจารย์และคณะทำงานร่วมประชุมออนไลน์(เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจึงงดการรวมตัว) คณาจารย์และคณะทำงานได้สรุปผลการทำงานของเดือนเมษายนและร่วมวางแผนการดำเนินงานเดือนพฤษภาคมภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 จึงได้มีการปรับการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดการ รัดกุม ในการทำงาน ในการประชุมออนไลน์ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในเดือนต่อไป เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดิฉันได้รับหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลชุมชนของหมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออกและหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน ดิฉันได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลภายในชุมชนที่ได้รับผิดชอบ ได้ความว่า ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ของหมู่ 11 บ้านมะค่าตะวันออกมีประมาณ 3 ราย สาเหตุเนื่องจากโรงงานที่ปฏิบัติงานปิดตัวลง และหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน มีผู้ที่ย้ายกลับเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 2 ราย แหล่งท่องเที่ยว ภายในชุมชน ของหมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก คือ วัวแดง ค่าเฟ่ Wua Daeng Café แหล่งที่พักโรงแรมของชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออกคือวัวแดง ค่าเฟ่ Wua Daeng Café เป็นที่พักสไตล์วิลล่าและยังมีเรือนเศรษฐีรีสอร์ทเป็นที่พักสไตล์รีสอร์ท ร้านอาหารในท้องถิ่นในชุมชนหมู่ที่ 11 บ้าน มะค่าตะวันออกคือวัวแดง ค่าเฟ่ Wua Daeng Café เป็นทั้งร้านกาแฟและร้านอาหาร และยังมีร้านต้นโพธิ์เป็นร้านอาหารพื้นบ้านและอาหารจานเดียว เกษตรกรในชุมชนที่ได้รับ การสำรวจข้อมูล ของชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก คือ นางสำเริง แก้วศรี อยู่บ้านเลขที่ 124 มีนาทั้งหมด 5 ไร่ ทำเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน มีการปลูกผักทานเองอาชีพหลักของครอบครัวคือการทำการเกษตรกรรมทำไร่ทำนา เลี้ยงไก่และเลี้ยงโค 5 ตัว เกษตรกรในชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน ได้แก่นายกุมภา ชุมนิรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 72 ทำนายทั้งหมด 16 ไร่ ทำเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อจำหน่ายบางส่วน เลี้ยงกระบือ​ 6  ตัว พืชท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 2 ชุมชนได้แก่ การเพาะปลูกข้าว สัตว์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่ของทั้ง 2 ชุมชนคือ โค กระบือ และเลี้ยงสุกรเป็นบางส่วน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนทั้ง 2 ชุมชนคือการทอผ้า ซึ่งจะทำการทอผ้าในช่วงเว้นว่างจากการทำการเกษตร แหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก ได้แก่ หนองหัวช้างและหนองขามในส่วนของชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านโคกฟาน ได้แก่สระน้ำประจำหมู่บ้าน

 

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บภาพจากชุมชนที่ดิฉันได้รับผิดชอบลำดับต่อมาดิฉันได้นำข้อมูลและภาพประกอบที่ได้มาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงาน จากนั้นนำข้อมูลและภาพประกอบที่ได้เข้าสู่ระบบออนไลน์ตามที่หน่วยงานได้กำหนดให้

 

องค์ความรู้ที่ได้รับ

การเปลี่ยนแปลงบริบทของชุมชนตำบลสวายจีก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและทำให้ผู้คนได้ เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนตำบลสวายจีกที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

วีดีโอประกอบการปฏิบัติ​งาน

อื่นๆ

เมนู