ข้าพเจ้านายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตร MS04 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)

จากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่ตำบลสวายจีก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีการทอผ้าเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทาง

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลที่สำรวจเพื่อทำการวิเคราะห์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้อุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนั้น ก่อให้เกิดการประสานงานติดขัดไปบ้างเล็กน้อย 

ในเบื้องต้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้มีการหารือร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ในการนำเสนองานครั้งต่อไป และมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกัน

อื่นๆ

เมนู