ดิฉัน  น.ส.คำนวน  เพาะพูนประเภทประชาชนทั่วไป MS04 ตำสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่และเห็นฝีมือการตัดเย็บผ้าของชุมชนสวายจีกและการท้อผ้าด้วยมือของชาวบ้านชุมชนสวายจีก

ซึ่งคนในชุมชนที่นี่ชอบการท้อผ้ามากและได้นำผ้าที่ตนเองท้อมาทำเป็นรายได้เข้าชุมชนและครัวเรือนของตนเอง

และชาวบ้านยังมีวิทยากรมาช่วยให้คำปรึกษาเรื่องแบบเสื้อให้แกชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นเลยงบ

 

อื่นๆ

เมนู