ลงพื้นที่ สำรวจแบบสอบถาม

ในพื้นที่ บ้านสวายจีก หมู่ที่2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์  ศรีคูณ และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม ในพื้นที่ บ้านสวายจีก หมู่ที่2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย 1 วัน ก่อนการลงพื้นที่ได้มีการประชุมการทำงาน และได้ยื่นเอกสารขออนุญาต และให้ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกในชุมชนได้รับทราบ โดยบ้านสวายจีก หมู่2 มีประมาณ 181 ครัวเรือน  สามารถเก็บข้อมูล ได้ประมาณ 80% ของครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ และมีเพียงผู้สูงอายุที่อาศัยที่บ้าน จึงเป็นอุปสรรคในการให้ข้อมูล สมาชิกในหมู่บ้านสวายจีกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 5000-10000บาท ในชุมมีศาสนสถาน 1 แห่ง   ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เห็นได้ชัดคือ การปลูกฝรั่งกิมจู เป็นรายได้หลักของบางครัวเรือน และการทำเกษตรปลอดสารพิษ ใช้รับประทานในครัวเรือน และขายบางส่วน ที่ตลาดในชุมชน ในชุมชนมีมาตรการป้องกันโควิด 19 แต่อาจจะมีบางครัวเรือนที่ยังไม่ปฏิบัติ  การลงพื้นที่ในวันนี้ ผมได้รู้บริบทของชุมชน ทำให้สามารถไปต่อยอดการสร้างอาชีพได้ในลำดับต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู