หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ศักยภาพภาพตำบล การพัฒนาพื้นที่ การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นำเสนอโดย นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน
ข้าพเจ้านายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่มีการติดขัด ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้โทรประสานงานกับผู้นำชุมชน จึงมีการประสานงานในกิจกรรมเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ข้อมูลศักยภาพตำบล
มีการกระจายงบประมาณโครงการต่างๆไปยังพื้นที่ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง และให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการส่งเสริมด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน และสามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีได้ ตามลำดับปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดศักยภาพที่มั่นคงในชุมชน บ้านปรือพัฒนาเองก็เป็น 1 ในชุมชนที่ได้รับงบประมาณในโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม
การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เนื่องด้วยชุมชนบ้านปรือพัฒนา มีการดำเนินการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประกอบกับการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและพัฒนาพื้นที่ในตำบล จึงมีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆขึ้น ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1.การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการออม และการรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรม กำไรปันผลจากการออม

กิจกรรมที่ 2. การเพิ่มผลลิตทางการเกษตร
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืช และเครื่องมือการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

กิจกรรมที่ 3. การฝึกอบรมอาชีพอิสระ
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนตามความสนใจ และมีการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หรืออาจมีการจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และยังส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านศักยภาพและความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจควบคู่กับด้านต่างๆที่สามารถให้ชุมชนเกิดรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการ และยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้เกิดอุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนมาวิเคราะห์เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆไม่สามารถจัดทำได้โดยสมบูรณ์ ในเบื้องต้นข้าพเจ้าได้มีการหารือกับผู้ปฏิบัติงานและประสานงานกับผู้นำชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการนำเสนองานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู