ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่ากาอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ 2 

การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นงานประจำอยู่ในสำนักงาน บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ทั้งที่เข้ามาร้องด้วยตัวเองที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และรับเรื่องมาจากหน่วยงานอื่นๆ ลงเข้าในไประบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยทุกๆวัน  ดูแลเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และค้นหาเรื่องร้องเรียนจากแฟ้มข้อมูล นั่งบันทึกถ่อยคำของประชาชนที่มาไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ อีกทั้งทำสัญญาเพื่อทำข้อตกลงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  ในส่วนของงานนอกหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม จะเป็นงานที่ต้องมีส่วนร่วม อาทิเช่น งานต้อนรับนายอำเภอใหม่ งานจิตอาสา งานตามคำสั่งของจังหวัด ฯลฯ

 ที่นั่งทำงานบันทึกข้อมูล ทำสัญญาข้อตกลง บันทึกถ่อยคำ

                           ไกล่เกลี่ยเรื่องที่ดิน

                           ไกล่เรื่องเงินกู้นอกระบบ

ประชุมรายงานผลการทำงานและมอบหมายหน้าที่ใน  กิจกรรมนั้นๆที่จะมาถึง

 

อื่นๆ

เมนู