ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์  รอบแคว้น ประเภทบัณทิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก        คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานอยู่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์          เป็นเดือนที่ 6                                                                                                                                                                              การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีการโยกย้ายตำแหน่งด่วนถึง 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลัดอวุโส และปลัดสำนักงาน จึงทำให้แต่ละฝ่ายต้องรีบเคลียงานที่ค้างคา และทำการมอบหมายหน้าที่ใหม่ ในการรักษาการแทนในฝ่ายต่างๆ ซึ่งงานส่วนใหญ่ของดิฉันยังเป็นงานที่ต้องประจำอยู่สำนักงานเพื่อรอรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ดูแลระบบเกี่ยวกับการลงขอร้องเรียน ยุติข้อร้องเรียน มอบหมายงานในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ช่วยปลัดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อีกทั้งช่วยเหลืองานสำนักงาน อาทิ ลงรับหนังสือในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขส่งหนังสือ เดินส่งเอกสาร เดินเวียนหนังสือ ลงรับติดประกาศที่ดิน ลงรับตั๋วจำนำหาย ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ช่วยเตรียมงานจัดสถานที่ เช่น ประชุมหัวหน้าส่วน ประชุมประจำเดือน จัดงานเลี้ยงส่งหัวหน้า ต้อนรับหัวหน้าใหม่ อีกทั้งงานที่ลงพื้นแจกแอลกอฮอล แมส กับอาจารย์ที่ตำบลสวายจีก                                                                    ซึ่งการทำงานในเดือนนี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับหัวหนาทั้ง 2 ได้รับทั้งบทเรียน ความรู้ต่างๆจากหัวหน้าเป็นอย่างมาก                                         

                                แสดงความยินดีกับปลัดอวุโส                                            แสดงความยินดีกับปลัดสำนักงาน       

                                                      นำข้อมูลลงระบบ                                                                    รับเรื่องราวร้องทุกข์   

                                                                ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล แมส ตำบลสวายจีก                                                  

อื่นๆ

เมนู