ดิฉัน นางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่                                                                                                        โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คณะทำงานได้แก่
1.      นางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ
2.      นางสาวกิตติยา  เหิมฉลาด
3.      นายคฑาวุธ บุตรสุด
ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ.
1.      หมู่ที่   9  บ้านหนองปรือน้อย       มีจำนวน 186 ครัวเรือน
2.      หมู่ที่ 14  บ้านสวายจีก               มีจำนวน 166 ครัวเรือน
3.      หมู่ที่ 15  บ้านโคกเปราะ             มีจำนวน 118 ครัวเรือน
4.      หมู่ที่   7  บ้านหนองขาม            มีจำนวน 184 ครัวเรือน (เพิ่มเติม)
รวม               มีจำนวน 654 ครัวเรือน

  •          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์ และคณะทำงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมประชุมและสรุปการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รายงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการทำงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ วางแผนและแนวทางการทำงาน สำหรับ เดือนมีนาคม  เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

  •      ดิฉันและทีมงานได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านชี้แจงรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับ แบบสอบถาม เพื่อที่จะลงพื้นที่ หาชาวบ้านภายในชุมชน ซึ่งหมู่บ้านที่ดิฉันละทีมงานได้รับ มอบหมาย ได้แก่ หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 14 บ้านสวายจีก หมู่ 15 บ้านโคกเปราะ และได้รับมอบหมายเพิ่มเติม คือ หมู่ 7 บ้านหนองขาม ชาวบ้านภายในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ทำอาชีพเสริมแล้วแต่บริบทของชุมชน ปัญหาที่พบภายในชุมชนในการเก็บข้อมูลคือถนนที่ใช้ในการสัญจรของชุมชนมีการชำรุดทำให้ชาวบ้านเดินทางลำบาก แสงสว่างภายในชุมชนมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และเมื่อถึงฤดูฝนน้ำฝนที่อยู่บริเวณถนนระบายค่อนข้างช้ากว่าที่ควรทำให้เป็นปัญหาในการ ใช้ชีวิต ในการใช้รถใช้ถนนเดินทางภายในชุมชน
  •    สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ดิฉันและทีมงาน ได้ เก็บข้อมูล  แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนและชุมชน และ  แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ของเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มเติม และ ดิฉันและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูล แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีจำนวน 4 แบบสำรวจ

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย

แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน                                                                                                                                                     และการสำรวจศักภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย(สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เพื่อรายงานผลในระบบ ตามที่โครงการกำหนด

 

  •            จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ดิฉันและทีมงานได้นำข้อมูลที่ได้จาก ชาวบ้านภายในชุมชน ที่ดิฉันและทีมงานได้รับมอบหมายนำข้อมูลมาลงในระบบ ที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนและชุมชน และ  แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19  แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีจำนวน 4 แบบสำรวจ  แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย    แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด   แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน และสุท้ายเป็นแบบการสำรวจศักภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย(สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับ

คือการได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง วิถีชีวิตที่เรียบง่ายจัดสรรพื้นที่ภายในบริเวณบ้านอย่างคุ้มค่า อย่างเช่นการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ด ไก่และปลา ทำให้ลดการใช้จ่ายภายในครัวเรือน

อื่นๆ

เมนู