สวัสดีค่ะข้าพเจ้า นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(01)ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชน หมู่ 6 บ้านหนองผลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของหมู่ 6 บ้านหนองพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลในแต่ละครัวเรือนและชุมชน เริ่มแรกข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6   เพื่อที่จะลงพื้นที่ทำแบบสอบถามตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามในครั้งนี้พบว่าประชากรที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรกร เช่น การทำนา  ทำสวน ทำการเกษร เป็นต้น จากการรวบรวมแบบสอบถาม ประชากรทำนา ปีละ 1 ครั้ง และปลูกพืชอื่นผสมผสานไปด้วย และการปลูกผักสวนครัว  ปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้ปลูกขายหรือสร้างรายได้

ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี จะทำได้เพียง 1 ครั้ง ในการทำนามีต้นทุนในการผลิตสูงและในบางปีเกิดปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวทางในด้านอาชีพเสริมและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะนำรายได้มาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตร

 

 

อื่นๆ

เมนู