1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล บ้านโคกฟาน

              สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวจนจิรา กะสมรัมย์ (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ จากการลงพื้อนที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของ หมู่บ้านโคกฟาน หมู่12 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน และสำรวจข้อมูล Covid-19 ของแต่ละครัวเรือน

             จากการลงพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่มีเพียงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน มีอาชีพเป็นเกษตรกร ภายในชุมชนส่วนมากทำไร่ทำนา และมีการปลูกฝรั่งกิมจูเพื่อไว้บริโภค และจำหน่ายหลายครัวเรือน  มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานหลายครัวรือน

 

          ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสม.ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมุลในหลายๆด้านเป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเอง มีการนัดลูกบ้านให้มาให้ข้อมูลอีกด้วย โดยผู้ช่วยกล่าวว่าชุมชนมีความต้องการพัฒนาถนนให้มีความปลอดภัยและทั่วถึงทั้งชุมชน เพราะเดิมถนนเกิดความชำรุด ปํญหาอีกประการคือคนในชุมชนไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งจึงต้องออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่ยังอยู่ภายในชุมชน และมีปัญหาสุนัขที่มากเกินไป

 

                            มีครัวเรือนที่ยังปลูกหม่อนลี้ยงไหมอยู่บ้าง แต่ผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในครัวเรื่อนเท่านั้นไม่ได้จัดจำหน่าย

  

อื่นๆ

เมนู