1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภายในชุมชนบ้านโคกฟาน หมู่.12 ต.สวายจีก

   สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนฤมล เกรัมย์ (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ จากการลงพื้อนที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของ หมู่บ้านโคกฟาน หมู่ 12 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน และสำรวจข้อมูล Covid-19 ของแต่ละครัวเรือน

      

จากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ บ้านโคกฟาน ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีการปลูกผักผลไม้ไว้กินเองภายในครัวเรือน เช่น ฝรั่งกิมจู มะม่วง ชมพู่ เป็นต้น             บางครัวเรือนยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม เพื่อไว้ทอผ้าใหมเพียงแค่ใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจบ้างเล็กน้อย

 ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสม.ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมุลในหลายๆด้านเป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเอง สามารถนัดลูกบ้านให้มาให้ข้อมูลได้อีกด้วย โดยผู้ช่วยกล่าวว่าชุมชนมีความต้องการพัฒนาถนนให้มีความปลอดภัยและทั่วถึงทั้งชุมชน เพราะเดิมถนนเกิดความชำรุด ปํญหาอีกประการคือคนในชุมชนไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งจึงต้องออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ มีเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่ยังอยู่ภายในชุมชน และมีปัญหาสุนัขที่มากเกินไป

 

 

อื่นๆ

เมนู